Skip to main content

Roomsk Frysk Boun (RFB)

 Fonds
Identifier: NL-BwdADRKF-21

Dates

  • Creation: 1917 - 1997 (2000)

Biographical / Historical

Naam (namen)

Roomsk Frysk Boun (RFB); Roomsk Fryske Boun

Geschiedenis

Het Roomsk Frysk Boun (RFB) werd op 26 augstus 1917, op initiatief van een in Amsterdam wonende Fries, Jouke van der Weij (1879 - 1942) opgericht. Van der Weij werd voorzitter en pater Titus Brandsma O.Carm. (1881 - 1942) secretaris. Doel van het RFB was het bevorderen van de kennis en beoefening van de Friese taal en cultuur onder katholieke Friezen. Daartoe gaf ze een tijdschrift (eerst 'For Roomsk Fryslân', daarna 'De Katholike Fries', ten slotte, met het Kristlik Frysk Selskip, KFS,'De Stim fan Fryslân') en (ook liturgische) boeken uit en organiseerde ze bijeenkomsten zoals een Fryske Katholikedei en studie- en zomerkampen voor de jeugd. Het RFB kende in veel plaatsen in Friesland kriten en ook Friezen buiten de provincie waren lid. Het RFB werkte samen met Friese organisaties zoals de Ried fan de Fryske Beweging. Na Van der Weij en Brandsma traden onder andere Arjen Witteveen (1894 - 1952), Tseard van der Zee (1901 - 1970), pater Halvard Hettema ofm (1915 - 1953), Henk Aukes (1905 - 1999) als bestuursleden. In de periode na de Tweede Wereldoorlog maakte het RFB een grote bloei door. De laatste decennia van haar bestaan laten afname van de belangstelling zien voor het werk van het RFB. In 1993 stemden de leden van het RFB en het KFS in met een federatie van beide organisaties. Op 17 maart 1997 besloot het RFB tot opheffing.

Bronnen

Jan Popkema, De Kristlik-Fryske Beweging yn de tweintichste ieu (2014).

Extent

1,875 m1

Language of Materials

Dutch; Flemish

Custodial History

Bereik en inhoud

Het oudste stuk dateert uit 1917 (inv. nr. 6), de jongste stukken dateren uit 2020 (inv. nrs. 4 en 10). De inventaris kent twee hoofdrubrieken: 1. Archief, 2. Documentatie (2.1 Foto's en 2.2. Publicaties). De volgende archieven worden onderscheiden: 1.1 Bestuur, 1.2 Afdelingen (1.2.1 Boalsert, 1.2.1 Wytgaard). Het archief van het bestuur van het RFB bestaat onder andere uit vergaderstukken, stukken betreffende de viering van jubilea, de financiële administratie, de ledenadministratie, stukken betreffende het organiseren van bijeenkomsten en het uitgeven van publicaties. De archieven van de kriten Boalsert en Wytgaard bestaan voornamelijk uit vergaderstukken.

Geschiedenis van het archief

Een deel van het archief is afkomstig van de laatste penningmeester van het RFB, Wytze Ypma. In 2019 werd het materiaal van Bolsward naar Kollum overgebracht om te worden geïnventariseerd. In 2020 ging het terug naar Bolsward.

Ordening

Het archief is volgens de huisregels van het archiefbureau, in het archiefbeheersysteeem ArchivesSpace, bewerkt. Vanwege hun onderlinge relaties zijn de archiefvormers in één inventaris ondergebracht. Ze worden onderscheiden door middel van rubrieken. Binnen de (subrubrieken is de ordening deels chronologisch deels systematisch.

Verwant materiaal

Tresoar, Leeuwarden, toegang 230-24, Roomsk Frysk Boun.

Verantwoording

Kollum, Archiefbureau Ruerd de Vries, Ruerd de Vries, 2020

Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin

Repository Details

Part of the Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland Repository

Contact:
Grote Dijlakker 12
Bolsward 8701 KV Nederland
0515 336804